Obchodní, záruční a reklamační podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě jehož provozovatelem je  RIDGELINE CZ, Ing.Petr Mikulášek, Gebauerova 32, 615 00 BRNO, IČO 46333142, DIČ CZ6503280080 .

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Ustanovení v těchto obchodních podmínkách blíže nespecifikovaná, se řídí a jsou v souladu s příslušnou legislativou České republiky.

Objednávka se stává závaznou až po jejím potvrzení prodávajícím.

Záruční a reklamační podmínky

Záruka na zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na vady materiálu nebo zpracování výrobku, které brání jeho užívání.


Na každém textilním výrobku jsou výrobcem uvedeny metody, jaké je nutno při praní, čištění, užívání a udržování výrobku dodržovat. Pokud uživatel tyto metody a pokyny nerespektuje a dojde k poškození daného výrobku, záruku nelze z těchto důvodů uplatnit.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Lhůty a termíny pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy/výměny byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající na požádání  vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, prodejkou (dodacím listem).Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat
Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem nebo osobní odběr.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí
Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje
Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit
K reklamaci je nutné předložit záruční list, pokud byl vystaven, a dále ve všech případech fakturu, prodejku popř.dodací list, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží
Požadované doklady a reklamovanou věc zašle kupující písemně poštou na adresu prodávajícího či emailem na adresu: info@ridgeline.cz
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese kupující.